ARTIST

Lakshmi Parthasarathy Athreya [Bharatanatyam]