ARTIST

R Thaygarajan & Jayalakshmi Sekhar [Vocal]