ARTIST

Ranganayaki Vijayaraghavan [Bharatanatyam]