ARTIST

Bhavadhaarini Anantaraman & Disciples [Vocal]

Vocal - Carnatic

Sri Ekambareshwar Kamatchi Amman Temple

DATE : 15 Apr 2019
TIME :6:30 PM

Ekambareshwar Sivan Koil Sannidhi St, Aminjikarai, Chennai, Tamil Nadu 600029