Venue

The Kalyana Nagar Association, Raja Annamalai Puram