Venue

Sundaram Sri Sathya Sai Baba Temple,RA Puram